คำสั่งโรงเรียน

คำสั่ง ให้ข้าราชการเดินทางไปราชการคำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมเพิ่มขออนุญาตแต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียน

idth=”113″>

ลำดับที่

เรื่อง

สั่ง ณ วันที่

เจ้าของเรื่อง

หมายเหตุ

 1
 คำสั่งกรรมการเลือกสภานักเรียน
 3 มีนาคม 2557
 นายปริญญา ผดุงกิจ
 2  คำสั่งคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำ ปพ  12  มีนาคม  2557  นางสาวพิกุล  สุขบูรณ์
 3  คำสั่ง ต้อนรับประชุมผู้บริหารสัญจร  18  มีนาคม  2557  นางสาวนุจรี  เพียจันทึก
 4  คำสั่งโรงเรียนวัดทุ่งยายชี ทัศนศึกษา  20  มีนาคม  2557 นางสุขจิตต์  พิกุลทอง
 5  คำสั่ง โรงเรียนปัจฉิมบัณฑิตน้อย56 คำสั่ง ครูไปราชการพี่หมู2 คำสั่ง ทำคำสั่งทำความสะอาดโรงเรียน  21  มีนาคม  2557 นางสาวพรรณี  ชังละออ
 6  คำสั่ง ทำคำสั่งทำความสะอาดโรงเรียน  21  มีนาคม  2557 นางสาวนุจรี  เพียจันทึก
 7  คำสั่ง ครูไปราชการพี่หมู2  21  มีนาคม  2557 นางสาวสาวินี  สง่าวงศ์
 8  คำสั่งเวรรักษาสถานที่ราชการ เดือน เมษายน 2557   27  มีนาคม  2557  นายปริญญา ผดุงกิจ
 9  คำสั่ง โรงเรียนวัดทุ่งยายชีครูปริญญาไปประชุม1  10  เมษายน  2557 นางสาวสาวินี  สง่าวงศ์
 10  คำสั่งไปราชการ  24  เมษายน  2557 นางสาวนุจรี  เพียจันทึก
 11  คำสั่งไปราชการฝึกอบรมลูกเสือ  25  เมษายน  2557 นางสาวนุจรี  เพียจันทึก
 12 คำสั่งเวรรักษาสถานที่ราชการ เดือน พฤษภาคม 2557  25  เมษายน  2557  นายปริญญา ผดุงกิจ
 13 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการประชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษา 2557  13 พฤษภาคม 2557  นายปริญญา ผดุงกิจ
 14 คำสั่งแต่งตั้งครูเวรปฏิบัติหน้าที่ประจำวัน  19 พฤษภาคม 2557  นายปริญญา ผดุงกิจ
15 คำสั่งแต่งตั้งครูเวรปฏิบัตหน้าที่รักษาความสะอาด  19 พฤษภาคม 2557  นายปริญญา ผดุงกิจ
16 คำสั่งให้ข้าราชการครูไปราชการ  16 พฤษภาคม 2557  นางสาวสาวินี สง่าวงศ์
17 คำสั่งให้ข้าราชการครูไปราชการ  8 พฤษภาคม 2557  นางสาวสาวินี สง่าวงศ์
18 คำสั่งให้ข้าราชการครูไปราชการ  21 พฤษภาคม 2557  นายวินัย  กาวนอกนางสาวณัฐกฤตา ชิงรัมย์นางสาวสุพัชตา  มันทิกะนายเอกชัย  พละศักดิ์
19  คำสั่งเวรรักษาราชการเดือนมิถุนายน  26 พฤษภาคม 2557  นายปริญญา ผดุงกิจ
20 คำสั่งการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลกและต่อต้านยาเสพติด  26 พฤษภาคม 2557  นางธนพร ไทยานุสร
21 คำสั่งแต่งตั้งบุคลากรเพื่อทำหน้าที่ครูประจำชั้น/ครูที่ปรึกษา  20 พฤษภาคม 2557  นางสุขจิตต์   พิกุลทอง
22  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินห้องเรียนคุณภาพ  คู่คุณธรรม  19 พฤษภาคม 2557  นางดวงนภา     สินวิสูตร
23  คำสั่งให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ  27 พฤษภาคม 2557  นายวินัย  กาวนอกนางสาวณัฐกฤตา ชิงรัมย์นางสาวสุพัชตา  มันทิกะนายเอกชัย  พละศักดิ์
24  คำสั่งให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ  27 พฤษภาคม 2557  สาวณัฐกฤตา ชิงรัมย์นางสาวสุพัชตา  มันทิกะ
25  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานตามโครงสร้างบริหารงานโรงเรียนวัดทุ่งยายชี  29 พฤษภาคม 2557  ครูทุกท่าน
26  คำสั้งการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการต้อนรับคณะนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิค ฉะเชิงเทรา  5 มิถุนายน 2557  นางธนพร ไทยานุสร
27 คำสั่งให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ  6 มิถุนายน 2557  นางธนพร ไทยานุสรนายเอกชัย  พละศักดิ์
28   คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน   5 มิถุนายน 2557   นางสาวพิกุล สุขบูรณ์
29         คำสั่งให้ข้าราชการครูเดินทางไปราชการ          6 มิถุนายน 2557 นางสาวณัฐกฤตา ชิงรัมย์
30  คำสั่งการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗  5 มิถุนายน 2557  นายไพริน  ขำยะบุญ
31   คำสั่งโครงสร้างการบริหารโรงเรียนวัดทุ่งยายชี(ล่าสุด)  29 พฤษภาคม 2557  นางสาวนุชจรี เพียจันทึก
32  คำสั่ง โรงเรียนวัดทุ่งยายชีฝึกซ้อม 31 ข  13 มิ.ย. 2557  นางสาวนุชจรี เพียจันทึก
33  คำสั่ง โรงเรียนวัดทุ่งยายชีแต่งตั้งกลุ่มอำนวยการ  12 มิ.ย. 2557  นางสาวนุชนรี เพียจันทึก
34  คำสั่ง โรงเรียนวัดทุ่งยายชี ลูกเสือ บ้านยางแดง  13 มิ.ย. 2557  นางสาวนุชนรี เพียจันทึก
35 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฝึกซ้อมกีฬานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2557  17 มิ.ย. 2557  นายวินัย กาวนอก
36 คำสั้งให้ข้าราชการไปราชการ  18 มิ.ย. 2557  นางสาวดวงนภา สินวิสูตรนางสาวพิกุล สุขบูรณ์นางปริญญา ผดุงกิจนายเอกชัย พละศักดิ์นางสาวปุณณพิชญ์ เต่าทอง
37  คำสั่งให้ข้าราชการไปราชการ  18 มิ.ย. 57  นางธนพร ไทยานุสร
38  คำสั่งให้ข้าราชการไปราชการ   18 มิ.ย. 57  นางสาวสาวินี สง่าวงศ์
39  คำสั่งให้ข้าราชการไปราชการ  18 มิ.ย. 57  นางสาวนุจรี เพียจันทึก
40  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2557  18 มิ.ย. 57  นางสาวปัทมพร อู่ทอง
41  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการแหล่งเรียนรู้เกษตรผสมผสานตามแนวเกษตรทฤษฏีใหม่(แก้ไขเพิ่มเติม)  17 มิ.ย. 57  นางสุขจิตต์ พิกุลทอง
42  คำสั่งแต่งตั้งวิทยากรอบรมลูกเสือกองร้อยพิเศษ  17 มิ.ย. 57  นายปานเทพ ภักดีอุทธรณ์
43  คำสั้งให้ข้าราชการครูไปราชการ  18 มิ.ย. 57  นายไพริน ขำยะบุญ
44  คำสั้งให้ข้าราชการครูไปราชการ  18 มิ.ย. 57  นายปริญญา ผดุงกิจนางสาวปัทมพร อู่ทองนางสาวพิกุล สุขบูรณ์นายเอกชัย พละศักดิ์
45 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมมือปราบน้อยตามรอยลูกน้ำ  24 มิ.ย. 57  นางธนพร ไทยานุสร
46  คำสั่งให้ข้าราชการไปราชการ  27 มิ.ย. 57  นายวินัย กาวนอก
47  คำสั่งให้ข้าราชการไปราชการ  25 มิ.ย. 57 นายปานเทพ ภักดีอุทธรณ์
48  คำสั่งให้ข้าราชการไปราชการ  25 มิ.ย. 57  นางดวงนภา สินวิสูตรนางสาวพรรณี  ชังละออ
49  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการใช้แท็บเล็ตของนักเรียนชั้น ป.3และม.2  25 มิ.ย. 57  นางดวงนภา สินวิสูตรนายเอกชัย พละศักดิ์นางสาวสุพัชตา มันทิกะ
50  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อพัฒนาการศึกษาและห้องสมุดโรงเรียนวัดทุ่งยายชี  25 มิ.ย. 57  นางสาวปัทมพร อู่ทอง
51  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ “ความดีงามในความเป็นไทย”ประจำปีการศึกษา 2557  1 ก.ค. 57  นางสาวปัทมพร อู่ทอง
52  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดกิจกรรมหนูน้อยมารยาทงาม  1 ก.ค. 57  นางสาวพรรณี ชังละออ
53  คำสั่งให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ   30 มิ.ย. 57  นายปริญญา ผดุงกิจนางสาวปัทมพร อู่ทองนางสาวพิกุล สุขบูรณ์
54  คำสั่งให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ   27 มิ.ย. 57 นางสาวปัทมพร อู่ทองนางสาวพิกุล สุขบูรณ์
55  คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการครู ครูอัตราจ้าง และนักการภารโรง อยู่เวรสถานที่ราชการเวลากลางวัน   27 มิ.ย. 57  นายปริญญา ผดุงกิจ
56  คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการครู ครูอัตราจ้าง และนักการภารโรง อยู่เวรสถานที่ราชการเวลากลางคืน   27 มิ.ย. 57  นายปริญญา ผดุงกิจ
57  คำสั่งให้ข้าราชการครูเดินทางไปราชการ  2 ก.ค. 57  นายวินัย กาวนอก
58  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา  30 มิ.ย. 57  นายไพริน ขำยะบุญ
59  คำสั่งแต่งตั้งเรื่องการจัดกิจกรรมทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ  27 มิ.ย. 57  นายปานเทพ ภักดีอุทธรณ์
60  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินห้องเรียนคุณภาพ คู่คุณธรรม  19 พ.ค. 57  นายปริญญา ผดุงกิจ
61 คำสั่งกรรมการอบรมมารยาท  8 ก.ค. 57  นายปริญญา ผดุงกิจ
62  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอบรมการใช้ห้องสมุด  4 ก.ค. 57  นายเอกชัย พละศักดิ์
63  คำสั่งแต่งตั้งคระกรรมการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน(ค่ายภาษาอังกฤษ) 3 ก.ค. 57  นางสาวสาวินี สง่าวงศ์
64 คำสั่งให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ  ๑๖ ก.ค. ๕๗  นางสาวพรรณี ชังละออ
65  คำสั่งให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ  ๑๘ ก.ค. ๕๗  นางสุขจิตต์ พิกุลทอง
66  คำสั่งให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ  ๑๗ ก.ค. ๕๗  นางสาวสาวินี สง่าวงศ์
67 คำสั่งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา   ๑๘  กรกฎาคม  ๕๗  นายไพริน ขำยะบุญ
68  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสารเสพติด  ๑๘  กรกฎาคม  ๕๗  นางธนพร ไทยานุสร
69 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกาารบริหารตามโครงสร้างบริหารงานระดับปฐมวัย โรงเรียนวัดทุุ่งยายชี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗  ๒๑ ก.ค. ๕๗  ่นางสาวพรรณี ชังละออ
70  คำสั่งแต่งตั้งกรรมการเตรียมการรองรับการประเมินคุณภาพภายใน  ๑๘ ก.ค. ๕๗  นายไพริน ขำยะบุญ
71  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา “กิจกรรมตลาดนัดพอเพียง”  ๒๓ ก.ค. ๕๗  นายปริญญา ผดุงกิจ
72  คำสั่งให้ข้าราชการครูเดินทางไปราชการ  ๒๕ ก.ค. ๕๗  นางสาวนุจรี เพียจันทึกนางสาวสุพัชตา มันทิกะ
73  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมยิ้มสวยฟันใส  ๒๑ ก.ค. ๕๗  นางธนพร ไทยานุสร
74 คำสั่งให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ  ๒๘ ก.ค. ๕๗  นางสาวปัทมพร อุู่ทองนาวสาวนุจรี เพียจันทึก
75  คำสั่งให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ  ๒๙ ก.ค. ๕๗  นางสาวพิกุล สุขบูรณ์
76  คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการการจัดกิจกรรมตรวจ สระ ใส่ และกิจกรรมกำจัดเหา  ๒๙ ก.ค. ๕๗  นางดวงนภา สินวิสูตร
77  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานแข่งขัน “สพฐ.-เอ.พี.ฮอนด้า วิ่ง ๓๑ ขา สามัคคี ปี ๑๐  ๒๙ ก.ค. ๕๗  นางสาวนุจรี เพียจันทึก
78  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเปิดห้องสมุดE-Library โรงเรียนวัดทุ่งยายชี  ๑ ส.ค. ๕๗  นายเอกชัย พละศักดิ์
79  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗  ๓๑  ก.ค. ๕๗  นายไพริน ขำยะบุญ
80  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้ารับโรงเรียนพระราชทานระดับก่อนประถม ประจำปี ๒๕๕๗  ๑ ส.ค. ๕๗  นางสาวณัฐกฤต ชิงรัมย์
81  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการนักเรียนแกนนำ อย. น้อย  ๓๐ ก.ค. ๕๗  นางธนพร ไทยานุสร
82  คำสั่งให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ  ๔ ส.ค. ๕๗  นางสาวพิกุล สุขบูรณ์
83  คำสี่งแต่งตั้งคณะกรรมการการตรวจกรุุ๊ปเลือดนักเรียน  ๑ ส.ค. ๕๗  นางธนพร ไทยานุสร
84  คำสั่่งให้ข้าราชการครูเดินทางไปราชการ  ๕ ส.ค. ๕๗  นายวินัย กาวนอก
85  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับการประเมินโรงเรียนวิถีพุทธ  ๖ ส.ค.๕๗  นายไพริน ขำยะบุญ
86  คำสั่งแต่งตั้งให้ข้าราชการครูเดินทางไปราชการ   ๖ ส.ค.๕๗  นายปริญญา ผดุงกิจ
87  คำสั่งให้ข้าราชการครูเดินทางไปราชการ  ๑๓ ส.ค. ๕๗  นายเอกชัย พละศักดิ์
88 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการค่ายส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนน (English Camp)  ๑๔ ส.ค. ๕๗  นางสาวสาวินี สง่าวงศ์
89 คำสั่งให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ  ๑๓ ส.ค. ๕๗  นางสาวพิกุล สุขบูรณ์นางสาวพรรณี ชังละออนางสาวณัฐกฤตา ชิงรัมย์
90  คำสั่งให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ  ๑๕ ส.ค. ๕๗  นายปานเทพ ภักดีอุทธรณ์
91  คำสั่งเพิ่มเติมการแต่งตั้งคณะกรรมการนักเรียนอย.น้อย  ๑๕ ส.ค. ๕๗  นางธนพร ไทยานุสร
92  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมนักธรรมน้อย  ๑๙ ส.ค. ๕๗  นายไพริน ขำยะบุญ
93  คำสั่งให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ  ๒๖ ส.ค. ๕๗  นายปริญญา ผดุงกิจ
94  คำสั่งให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ  ๒๕ ส.ค.๕๗  นางสาวพิกุล สุขบูรณ์
95  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานนิเทศการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ ๑  ๒ ก.ย. ๕๗  นางสาวนุจรี เพียจันทึก
96  คำสั่งให้ข้าราชการครูเดินทางไปราชการ   ๒๙ ส.ค. ๕๗  นางสาวพรรณี ชังละออ
97  คำสั่งแต่งตั้งบุคลากรผู้ควบคุมการฝึกซ้อมกีฬานักเรียนอนุบาล ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗  ๒๙ ส.ค. ๕๗  นางสาวณัฐกฤตา ชิงรัมย์
98  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการรั้วสดใสห่างไกลยาเสพติดตามแนวทางวิถีพุทธ  ๔ ก.ย. ๕๗  นายไพริน ขำยะบุญ
99 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมพร้อมเพื่อขอเข้ารับการประเมินโรงเรียนพระราชทานระดับก่อนประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗(แก้ไข)  ๒๗ ส.ค. ๕๗  นางสาวณัฐกฤตา ชิงรัมย์
100  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน  ๔ ก.ย. ๕๗  ครูทุกท่าน
101  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน(พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน)  ๔ ก.ย. ๕๗  นายปริญญา ผดุงกิจ
102  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคุมสอบ ปลายภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗  ๘ ก.ย. ๕๗  นางสุขจิตต์ พิกุลทอง
103  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมเพื่อนร่วมใจ  ๑๕ ก.ย. ๕๗  นางธนพร ไทยานุสร
104  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมครูแกนนำยาเสพติด  ๑๕ ก.ย.๕๗  นางธนพร ไทยานุสร
105  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโรงเรียนวิถีพุทธ  ๒๒ ก.ย.๕๗  นายไพริน ขำยะบุญ
106  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรรมลูกเสือน้อย นำน้องไม่เกี่ยวข้องยาเสพติด  ๑๕ ก.ย. ๕๗  นางธนพร ไทยานุสร
107  คำสัั้งให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ  ๒๔ ก.ย. ๕๗  นายเอกชัย พละศักดิ์นางสาวปุณณพิชญ์ เต่าทอง
108  คำสัั้งให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ  ๑๑ ก.ย. ๕๗  นางสาวพรรณี ชังละออ
109   คำสัั้งให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ  ๑๙ ก.ย. ๕๗  นางสาวณัฐกฤตา ชิงรัมย์
110   คำสัั้งให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ  ๑๗ ก.ย. ๕๗ นายไพริน ขำยะบุญ
111   คำสัั้งให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ  ๖ มิ.ย.๕๗  นางสาวพิกุล สุขบูรณ์  วันที่ลงตามคำสั่งจริงนะครับ
112  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดอบรมการใช้แท็บแล็ตเพื่อการจัดการเรียนการสอน  ๑๘ ก.ย. ๕๗  นายปริญญา ผดุงกิจ
113  คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการครู ครูอัตราจ้าง และนักการภารโรง อยู่เวรรักษาสถานที่ราชการเวลากลางวัน  ๒๙ ส.ค. ๕๗  นายปริญญา ผดุงกิจ
114  คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการครู ครูอัตราจ้าง และนักการภารโรง อยู่เวรรักษาสถานที่ราชการเวลากลางคืน  ๒๙ ส.ค. ๕๗  นายปริญญา ผดุงกิจ
115 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำแผนกลยุทธ์และปฎิบัติการประจำปี งบประมาณ ๒๕๕๘  ๒๙ ก.ย. ๕๗  นางสาวปัทมพร อู่ทอง
116  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนโครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนา  ๓๐ ก.ย. ๕๗  นายไพริน ขำยะบุญ
117  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดทำวารสารโรงเรียนวัดทุ่งยายชี ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๗  ๒ ต.ค. ๕๗  นายเอกชัย  พละศักดิ์
118 คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการครู ครูอัตราจ้าง และนักการภารโรง อยู่เวรรักษาสถานที่ราชการเวลากลางวัน/กลางคืน  ๑๘ ก.ย. ๕๗  นายปริญญา ผดุงกิจ
119  คำสั่่งให้ข้าราชการครูเดืนทางไปราชการ  ๒ต.ค. ๕๗  นางสุขจิตต์ พิกุลทอง
120  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการร่วมงานกฐินสามัคคีวัดทุ่งายายชี  ๔ ก.ย. ๕๗  นายปริญญา ผดุงกิจ
121  คำสั่งไปราชการโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ๒๑ ต.ค.๕๗  นายปริญญา ผดุงกิจ
 เริ่มภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๗      
122  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการประชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗  ๒๒ ต.ค.๕๗  นางสุขจิตต์ พิกุลทอง
130  เวรเดือนพฤศจิยาคน   ๒๒ ต.ค.๕๗  นายปริญญา ผดุงกิจ
123  คำสั่งแต่งตั้งการควบคุมนักเรียนและฝึกซ้อมการประกวดกระทงและนางนพมาศในงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๕๗  ๒๗ ต.ค. ๕๗  นางสาวพิกุล สุขบูรณ์
124  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรองรับการประเมินเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน  ๒๗ ต.ค. ๕๗  นางสาวปัทมพร อู่ทอง
125  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดูแลโรงเพาะเห็ด  ๒๘ ต.ค. ๕๗  นายมงคล ดวงพาเพ็ง
126  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๗  ๒๘ ต.ค. ๕๗  นางสุขจิตต์ พิกุลทอง
127  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับก่อนประถมศึกษา  ๒๗ ต.ค. ๕๗  นางสาวพรรณี ลายประดิษฐ์
128  คำสั่ง วิทย์คณิต  ๒๗ ต.ค. ๕๗  นางสาวพิกุล สุขบูรณ์
129  คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจพัสดุ(อาหารกลางวัน)  ๒๘ ต.ค. ๕๗  นางสาวพิกุล สุขบูรณ์นางสาวณัฐกฤตา ชิงรัมย์นายวินัย กาวนอก
130  คำสั่งให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ  ๒๗ ต.ค. ๕๗  นางสาวพิกุล สุขบูรณ์นางสาวพรรณี ชังละออ
131  คำสั่งคณะกรรมการดำเนินการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๗  ๒๘ ต.ค. ๕๗  นางสาวนุจรี เพียจันทึก
132  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๗ แบบพัฒนาอย่างเข้ม  ๒๘ ต.ค. ๕๗  นางสาวนุจรี เพียจันทึก
133  คำสั่งให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ  ๒๘ ต.ค. ๕๗  นายปานเทพ ภักดีอุทธรณ์นางสุขจิตต์ พิกุลทองนายปริญญา ผดุงกิจนางสาวพิกุล สุขบูรณ์นางสาวพรรณี ลายประดิษฐ์
134  คำสั่งให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ  ๒๗ ตค. ๕๗  นายไพริน ขำยะบุญ
135  คำสั่งให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ  ๒๘ ต.ค. ๕๗  นายไพริน ขำยะบุญ
136  คำสั่งให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ  ๒๘ ต.ค. ๕๗  นางสาวปัทมพร อู่ทองนางสาวนิตติยา พรหมเสนา
137  คำสั่งให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ  ๒๘ ต.ค. ๕๗  นางดวงนภา สินวิสูตรนางสาวนุจรี เพียจันทึกนางสาวพิกุล สุขบูรณ์นางสาวสุพัชตา มันทิกะ
138  คำสั่งให้ข้าราชการครูเดินทางไปราชการ   ๕ พ.ย. ๕๗  นางสาวพรรณี ลายประดิษฐ์
139  คำสั่งให้ข้าราชการครูเดินทางไปราชการ  ๕ พ.ย. ๕๗  นางสุขจิตต์ พิกุลทองนายปานเทพ ภักดิอุทธรณ์
140  คำสั่งให้ข้าราชการครูเดินทางไปราชการ  ๕ พ.ย. ๕๗  นายไพริน ขำยะบุญนางสาวปัทมพร อู่ทอง
141  คำสั่งให้ข้าราชการครูเดินทางไปราชการ  ๕ พ.ย. ๕๗  นางสาวสาวินี สง่าวงศ์พนักงานราชการ
142  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานนิเทศการเรียนการสอนภาคเรียนที่ ๒  ๔ พ.ย. ๕๗  นางสาวณัฐกฤตา ชิงรัมย์ครูผู้ช่วย
143  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมค่ายความรู้มุ่งสู่การทดสอบ O – Net ป.๖และ ม.๓  ๔ พ.ย.๕๗  นางสาวสาวินี สง่าวงศ์พนักงานราชการ
144  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานนิเทศการเรียนการสอนนักศึกษาฝึกงาน ภาคเรียนที่ ๒ ปี๒๕๕๗ ๔ พ.ย.๕๗  นางสาวพรรณี ลายประดิษฐ์ครูผู้ช่วย
145  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมค่ายวิทย์-คณิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗  ๔ พ.ย. ๕๗  นางสาวพิกุล สุขบูรณ์ครู ค.ศ.๑
146  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมสอบนักธรรมน้อย  ๒๗ ต.ค. ๕๗  นายไพริน ขำยะบุญ
147  คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการครูเดินทางไปราชการ  ๗ พ.ย. ๕๗  นางสาวสาวินี สง่าวงศ์พนักงานราชการ
148   คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการครูเดินทางไปราชการ   ๗ พ.ย. ๕๗ นางสาวสาวินี สง่าวงศ์พนักงานราชการ
149   คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการครูเดินทางไปราชการ   ๗ พ.ย. ๕๗ นางสาวสาวินี สง่าวงศ์พนักงานราชการ
150  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกีฬาปฐมวัยเกมส์ ครั้งที ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗  ๑๓ พ.ย. ๕๗  นางสาวณัฐกฤตา ชิงรัมย์ครูผู้ช่วย
151 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันกีฬาปฐมวัยเกมส์ ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๗(เพิ่มเติม)  ๒๐ พ.ย. ๕๗  นางสาวณัฐกฤตา ชิงรัมย์ครูผู้ช่วย
152  คำสั่งแต่งตั้งกรรมการดำเนินกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗  ๒๕ พ.ย. ๕๗  นายไพริน ขำยะบุญครู ค.ศ.๑
153  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดโต๊ะหมู่ถวายพระพร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๘๗ พรรษา   ๒๘ พ.ย. ๕๗  นางสาวสาวินี สง่าวงศ์พนักงานราชการ
154  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินการสอบเพื่อสอบเตรียมความพร้อม (pre O-Net) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓   ๒๘ พ.ย. ๕๗  นางสุขจิตต์  พิกุลทองครู ค.ศ.๒
155  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันคริสต์มาส ประจำปี ๒๕๕๗ และเพิ่มเติม  ๑๘ พ.ย. ๕๗  นางสาวสาวินี สง่าวงศ์พนักงานราชการ
156  คำสั่งมอบคอมอบจ  นายปริญญา ผดุงกิจครู ค.ศ.๒
157 คำสั่งให้ข้าราชการครูเดินทางไปราชการ  ๘ ธ.ค. ๕๗   นางสาวสาวินี สง่าวงศ์พนักงานราชการ
158  คำสั่งให้ข้าราชการครูเดินทางไปราชการ  ๘ ธ.ค. ๕๗   นางสาวสาวินี สง่าวงศ์พนักงานราชการ
159  คำสั่งให้ข้าราชการครูเดินทางไปราชการ  ๔ ธ.ค. ๕๗  นางสาวสาวินี สง่าวงศ์พนักงานราชการ
160  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน  ๑๕ ธ.ค. ๕๗  นายชนันท์ ทิพยางกูรประะธานกรรมการสถานศึกษา
161  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน  ๑๕ ธ.ค. ๕๗  นายปานเทพ ภักดีอุทธรณ์ครู ค.ศ.๒
162 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประชุมผู้ปกครอง ระดับอนุบาล – ประถมศึกษาปีที่ ๓  ๑๒  ธ.ค. ๕๗  นางธนพร  ไทยานุสรพนักงานราชการ
163  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘  ๒๒ ธ.ค. ๕๗  นางสุขจิตต์  พิกุลทองครู ค.ศ.๒ บันทึกข้อความ
163  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับก่อนประถมศึกษา   (บันทึกข้อความ)  ๑๓ ธ.ค. ๕๗  นางสาวพรรณี ลายประดิษฐ์ครูผู้ช่วย
165  คำสั่งให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ  ๑๙ ธ.ค. ๕๗  นางสาวสาวินี สง่าวงศ์พนักงานราชการ
166  คำสั่งให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ  ๑๙ ธ.ค. ๕๗  นางสาวสาวินี สง่าวงศ์พนักงานราชการ
167  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินการสอบเพื่อเตรียมความพร้อม(Pre O-Net)ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  ๑๙ ธ.ค. ๕๗  นางสุขจิตต์ พิกุลทองครู ค.ศ.๒ บันทึกข้อความ
168  คำสั่งแต่่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินการสอบกลางภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓  ๒๓ ธ.ค. ๕๗  นางสุขจิตต์ พิกุลทอง บันทึกข้อความ
169  คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการครู ครูอัตราจ้าง และนักการภารโรง อยู่เวรรักษาสถานที่ราชการ เวลากลางคืน (บันทึกข้อความ)  ๒๖ ธ.ค. ๕๗  นายปริญญา ผดุงกิจครู ค.ศ.๒
170   คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการครู ครูอัตราจ้าง และนักการภารโรง อยู่เวรรักษาสถานที่ราชการ เวลากลางวัน(บันทึกข้อความ)   ๒๖ ธ.ค. ๕๗  นายปริญญา ผดุงกิจครู ค.ศ.๒
171 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรุ้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง  ๒๖ ธ.ค. ๕๗  นางสุขจิตต์  พิกุลทองครู ค.ศ.๒  บันทึกข้อความ
172  คำสั่งแต่งข้าราชการครูเดินทางไปราชการ  ๗ ม.ค.๕๘  นางสาวสาวินี สง่าวงศ์พนักงานราชการ
173  คำสั่งให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ   ๗ ม.ค. ๕๘  นางสาวสาวินี สง่าวงศ์พนักงานราชการ
174  คำสั่งให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ  ๘ ม.ค. ๕๘  นางสาวสาวินี สง่าวงศ์พนักงานราชการ
175   คำสั่งให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ  ๖ ม.ค. ๕๘  นางสาวสาวินี สง่าวงศ์พนักงานราชการ
176   คำสั่งให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ  ๑๓ ม.ค. ๕๘  นางสาวสาวินี สง่าวงศ์พนักงานราชการ
177   คำสั่งให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ  ๑๔ ม.ค. ๕๘  นางสาวสาวินี สง่าวงศ์พนักงานราชการ
178  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดูแลควบคุมร้านค้าในโรงเรียน  ๑๒ ม.ค. ๕๘  นางธนพร ไทยานุสรพนักงานราชการ
179  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำมาตรฐานสถานศึกษาเพื่อประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษา สมศ.รอบ๔  ๒๒ ธ.ค. ๕๗  นายไพริน ขำยะบุญครู ค.ศ.๑
180  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ๑๔ ม.ค. ๕๘  นายไพริน ขำยะบุญครู ค.ศ. ๑
181  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง  ๑๔ ม.ค. ๕๘  นางธนพร ไทยานุสรพนักงานราชการ
182  คำสั่งแต่งตั้งให้ข้าราชการครูเดินทางไปราชการ  ๑๕ ม.ค. ๕๘  นางสาวสาวินี สง่าวงศ์พนักงานราชการ
183  คำสั่งแต่งตั้งให้ข้าราชการครูเดินทางไปราชการ  ๒๐ ม.ค. ๕๘  นางสาวสาวินี สง่าวงศ์พนักงานราชการ
184  คำสั่งแต่งตั้งให้ข้าราชการครูเดินทางไปราชการ  ๒๑ ม.ค. ๕๘  นางสาวสาวินี สง่าวงศ์พนักงานราชการ
185  คำสั่งให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ   ๒๑ ม.ค. ๕๘  นางสาวสาวินี สง่าวงศ์พนักงานราชการ
186  คำสั่งให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ   ๒๑ ม.ค. ๕๘  นางสาวสาวินี สง่าวงศ์พนักงานราชการ
187  คำสั่งให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ   ๒๑ ม.ค. ๕๘  นางสาวสาวินี สง่าวงศ์พนักงานราชการ
188  คำสั่งให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ   ๒๑ ม.ค. ๕๘  นางสาวสาวินี สง่าวงศ์พนักงานราชการ
189  คำสั่งให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ   ๒๑ ม.ค. ๕๘  นางสาวสาวินี สง่าวงศ์พนักงานราชการ
190   คำสั่งให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ  ๒๙ ม.ค. ๕๘  นางสาวสาวินี สง่าวงศ์พนักงานราชการ
191   คำสั่งให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ  ๒๙ ม.ค. ๕๘ นางสาวสาวินี สง่าวงศ์พนักงานราชการ
192 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียน ประจำปี ๒๕๕๘  ๙ ก.พ. ๒๕๕๘  นางสุขจิตต์ พิกุลทอง
193  คำสั่ง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจรับพัสดุ(อาหารกลางวัน)  ๙ ก.พ. ๒๕๕๘ นางสาวสาวินี สง่าวงศ์พนักงานราชการ
194  คำสั่ง ให้ข้าราชการครูไปราชการ  ๑๐ ก.พ. ๒๕๕๘  นางสาวสาวินี สง่าวงศ์พนักงานราชการ
195 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการฝึกซ้อมกีฬานักเรียนอำเภอท่าตะเกียบ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗  ๓๐ ม.ค. ๒๕๕๘  นางสาวสาวินี สง่าวงศ์พนักงานราชการ
196  คำสั่งแต่งตั้งครูและบุคลากรทางการศึกษาอยู่เวร  ๓๐ ม.ค. ๒๕๕๘  นายปริญญา  ผดุงกิจ
197  คำสั่ง ปรับเปลี่ยนโครงสร้างบริหารโรงเรียนวัดทุ่งยายชี  ๙ ก.พ. ๒๕๕๘  นางสาวสาวินี สง่าวงศ์พนักงานราชการ
198  แต่งตั้งคณะกรรมการคุมสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ๙ ก.พ. ๒๕๕๘  นางสุขจิตต์ พิกุลทอง
199  คำสั่ง ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปราชการ   ๕ ก.พ. ๒๕๕๘  นางสาวสาวินี สง่าวงศ์พนักงานราชการ
 200  ให้ข้าราชการครูเดินทางไปราชการ ๑๐ ก.พ. ๒๕๕๘  นางสาวปัทมพร  อู่ทอง
 201  คำสั่ง มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการแทน ๑๓ ก.พ. ๒๕๕๘ นางสาวสาวินี สง่าวงศ์พนักงานราชการ
 202 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง  ๙ ก.พ. ๒๕๕๘  นางธนพร  ไทยานุสรพนักงานราชการ
 203  คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดเตรียมรองรับการตรวจสุขภาพประจำปีข้าราชการ  ๑๙ ก.พ. ๒๕๕๘  นางสาวสาวินี สง่าวงศ์พนักงานราชการ
 204  คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการทัศนศึกษา ณ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว  ๙ ก.พ. ๒๕๕๘  นางสาวพรรณี ลายประดิษฐ์
 205  คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกีฬานักเรียนอำเภอท่าตะเกียบ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘  ๑๘ ก.พ. ๒๕๕๘ นายวินัย กาวนอก
 206  คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมอบรมเทคโนโลยีสำหรับบุคลากร  ๑๙ ก.พ. ๒๕๕๘  นายปริญญา ผดุงกิจ
 207  คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ   ๑๙ ก.พ. ๒๕๕๘  นายปริญญา ผดุงกิจ
 208  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน  ๑๓ ก.พ. ๒๕๕๘  นายปริญญา ผดุงกิจ
 209  ให้ข้าราชการครูเดินทางไปราชการ  ๒๔ ก.พ. ๒๕๕๘  นางสาวสาวินี สง่าวงศ์พนักงานราชการ
 210  ให้ข้าราชการครูเดินทางไปราชการ ๑๔ ก.พ. ๒๕๕๘  นางสาวสาวินี สง่าวงศ์พนักงานราชการ
 211  ให้ข้าราชการครูเดินทางไปราชการ  ๒๔ ก.พ. ๒๕๕๘  นางสาวสาวินี สง่าวงศ์พนักงานราชการ
 212  คำสั่ง แต่งตั้งข้าราชการครู ครูอัตราจ้าง และนักการภารโรง อยู่เวรรักษาสถานที่ราชการเวรกลางวัน  ๒๖ ก.พ. ๒๕๕๘  นายปริญญา ผดุงกิจ
 213  ให้ข้าราชการครูเดินทางไปราชการ  ๒๕ ก.พ. ๒๕๕๘  นางสาวสาวินี สง่าวงศ์พนักงานราชการ
 214  ให้ข้าราชการครูเดินทางไปราชการ  ๓ มี.ค. ๒๕๕๘  นางสาวสาวินี สง่าวงศ์พนักงานราชการ
 215  ให้ข้าราชการครูเดินทางไปราชการ  ๒ มี.ค. ๒๕๕๘  นางสาวสาวินี สง่าวงศ์พนักงานราชการ
 216  ให้ข้าราชการครูเดินทางไปราชการ  ๕ มี.ค. ๒๕๕๘  นางสาวสาวินี สง่าวงศ์พนักงานราชการ
 217  ให้ข้าราชการครูเดินทางไปราชการ  ๒๕ ก.พ. ๒๕๕๘  นางสาวสาวินี สง่าวงศ์พนักงานราชการ
 218  ให้ข้าราชการครูเดินทางไปราชการ  ๙  มี.ค.๒๕๕๘  นางสาวสาวินี สง่าวงศ์พนักงานราชการ
 219  ให้ข้าราชการครูเดินทางไปราชการ  ๙  มี.ค.๒๕๕๘  นางสาวสาวินี สง่าวงศ์พนักงานราชการ
 220 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการคุมสอบข้อสอบกลาง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗  ๕ มี.ค. ๒๕๕๘  นางสุขจิตต์ พิกุลทอง
 221  ให้ข้าราชการครูเดินทางไปราชการ  ๙  มี.ค.๒๕๕๘  นางสาวสาวินี สง่าวงศ์พนักงานราชการ
 222  คำสั่ง แต่งตั้งข้าราชการครู ครูอัตราจ้าง และนักการภารโรง อยู่เวรรักษาสถานที่ราชการเวรกลางวัน  ๙  มี.ค.๒๕๕๘  นายปริญญา ผดุงกิจ
 223  คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘  ๙  มี.ค.๒๕๕๘  นายไพริน ขำยะบุญ
 224  คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน  ๑๐  มี.ค.๒๕๕๘  นายปริญญา ผดุงกิจ
 225  คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย  ๙  มี.ค.๒๕๕๘  นายไพริน ขำยะบุญ
 226  คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะสี ประจำปีการศึกศา ๒๕๕๗  ๑๑  มี.ค.๒๕๕๘  นายวินัย  กาวนอก
 227  คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินกีฬาสี ประจำปีการศึกศา ๒๕๕๗  ๑๑  มี.ค.๒๕๕๘  นายวินัย  กาวนอก
 228  คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗  ๑๑  มี.ค.๒๕๕๘  นายวินัย  กาวนอก
 229  คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมทัศนศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗  ๑๖  มี.ค.๒๕๕๘  นางสุขจิตต์ พิกุลทอง
 230  คำสั่ง ให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ   ๑๗  มี.ค.๒๕๕๘  นางสาวสาวินี สง่าวงศ์พนักงานราชการ
 231  คำสั่ง ให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ   ๑๗  มี.ค.๒๕๕๘  นางสาวสาวินี สง่าวงศ์พนักงานราชการ
 232  คำสั่ง ให้ข้าราชการครูเดินทางไปราชการ  ๒๐  มี.ค. ๒๕๕๘  นางสาวสาวินี สง่าวงศ์พนักงานราชการ
 233  คำสั่ง ให้ข้าราชการครูเดินทางไปราชการ  ๒๕  มี.ค. ๒๕๕๘  นางสาวสาวินี สง่าวงศ์พนักงานราชการ
 234  คำสั่ง ให้ข้าราชการครูเดินทางไปราชการ   ๒๕  มี.ค. ๒๕๕๘  นางสาวสาวินี สง่าวงศ์พนักงานราชการ
 235  คำสั่ง ให้ข้าราชการครูเดินทางไปราชการ   ๑๗  มี.ค. ๒๕๕๘  นางสาวสาวินี สง่าวงศ์พนักงานราชการ
 236  คำสั่ง ให้ข้าราชการครูเดินทางไปราชการ   ๒๓  มี.ค. ๒๕๕๘  นางสาวสาวินี สง่าวงศ์พนักงานราชการ
 237 คำสั่ง ให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ  ๓ เม.ษ. ๒๕๕๘  นางสาวสาวินี สง่าวงศ์พนักงานราชการ
 238  คำสั่ง ให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ  ๓๐ มี.ค. ๒๕๕๘  นางสาวสาวินี สง่าวงศ์พนักงานราชการ
 239  คำสั่ง ให้ข้าราชกาเดินทางไปราชการ  ๓๐ มี.ค. ๒๕๕๘   นางสาวสาวินี สง่าวงศ์พนักงานราชการ
 240  คำสั่ง ให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ  ๒๗ เม.ษ. ๒๕๕๘   นางสาวสาวินี สง่าวงศ์พนักงานราชการ  เริ่มภาคเรียนที่ ๑ / ๒๕๕๘
 241  คำสั่ง แต่ตั้งคณะกรรมการดูแลรักษาความสะอาด  ๘ พ.ค. ๒๕๕๘  นายปริญญา ผดุงกิจ
 242  คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการประชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘  ๘ พ.ค. ๒๕๕๘  นายปริญญา ผดุงกิจ
 243  คำสั่ง ให้ข้าราชการครูการเดินทางไปราชการ  ๖ พ.ค. ๒๕๕๘   นางสาวสาวินี สง่าวงศ์พนักงานราชการ
 244 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจ่ายเงินตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ภาคเรียนที่ ๑  ๑๒ พ.ค. ๒๕๕๘   นางสาวปัทมพร อู่ทอง
 245  คำสั่ง ให้ข้าราชการครูเดินทางไปราชการ  ๒๔ เม.ษ. ๒๕๕๘   นางสาวสาวินี สง่าวงศ์พนักงานราชการ
 246  คำสั่ง ให้ข้าราชการครูเดินทางไปราชการ  ๑๐ เม.ษ. ๒๕๕๘  นางสาวสาวินี สง่าวงศ์พนักงานราชการ
 247  คำสั่ง ให้ข้าราชการครูเดินทางไปราชการ  ๑๐ เม.ษ. ๒๕๕๘  นางสาวสาวินี สง่าวงศ์พนักงานราชการ
 248  คำสั่ง ให้ข้าราชการคูเดินทางไปราชการ  ๗ พ.ค. ๒๕๕๘  นางสาวสาวินี สง่าวงศ์พนักงานราชการ
 249  คำสั่ง ให้ข้าราชการครูเดินทางไปราชการ  ๖ พ.ค. ๒๕๕๘  นางสาวสาวินี สง่าวงศ์พนักงานราชการ
 250  คำสั่ง ให้ข้าราชการครูเดินทางไปราชการ  ๖ พ.ค. ๒๕๕๘  นางสาวสาวินี สง่าวงศ์พนักงานราชการ
 251  คำสั่ง ให้ข้าราชการครูเดินทางไปราชการ  ๒๗ เม.ษา ๒๕๕๘  นางสาวสาวินี สง่าวงศ์พนักงานราชการ
 252  คำสั่ง ให้ข้าราชการครูเดินทางไปราชการ    ๒๘ เม.ษา ๒๕๕๘   นางสาวสาวินี สง่าวงศ์พนักงานราชการ
 253  คำสั่ง แต่งตั้งบุคลากรเพื่อทำหน้าที่ครูประจำชั้น/ครูที่ปรึกษา  ๘ พ.ค. ๒๕๕๘  นางสุขจิตต์ พิกุลทอง
 254  คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  ๑๒ พ.ค. ๒๕๕๘  นางสุขจิตต์ พิกุลทอง
 255  คำสั่ง แต่งตั้งบุคลากรเพื่อทำหน้าที่สอนปะจำกลุ่มสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ๑๒ พ.ค. ๒๕๕๘  นางสุขจิตต์ พิกุลทอง
 256  คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการรองรับการประเมินเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน  ๑๙ พ.ค. ๒๕๕๘  นายไพริน ขำยะบุญ
 257  คำสั่ง การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมสวดมนต์ประจำสัปดาห์  ๑๙ พ.ค. ๒๕๕๘  นายไพริน ขำยะบุญ
 258  คำสั่ง การอบรมเชิญปฏิบัติการโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย  ๑๙ พ.ค. ๒๕๕๘  นางสาวสุพัชตา มันทิกะและนางสาวณัฐกฤตา ชิงรัมย์
 259  คำสั่ง ให้ข้าราชการครูเดินทางไปราชการ (อบรมการใช้งานในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ ๓ )คำสั่ง ให้ข้าราชการครูเดินทางไปราชการ (อบรมการใช้งานในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ ๓ )   ๓ มิ.ย. ๒๕๕๘  นางดวงนภา สินวิสูตร
 260  คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงสร้างบริหารงานโรงเรียนวัดทุ่งยายชี(เพิ่มเติม)  ๔ มิ.ย. ๒๕๕๘  นางสาวพิกุล สุขบูรณ์
 261  คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดูแลรักษาห้องปฏิบัติการห้องประชุม   ๔ มิ.ย. ๒๕๕๘   นางสาวพิกุล สุขบูรณ์
 262  คำสั่ง แต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู  ๔ มิ.ย. ๒๕๕๘  นางสาวพรรณี ลายประดิษฐ์
 263  คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘  ๘ มิ.ย. ๒๕๕๘  นายไพริน ขำยะบุญ
 264  คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการฝึกซ้อมลูกเสือ – เนตรนารี ร่วมประกวดสวนสนาม ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘  ๘ มิ.ย. ๒๕๕๘  นายวินัย กาวนอก
 265  คำสั่ง ปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ๑๐ มิ.ย. ๒๕๕๘

 นายปริญญา ผดุงกิจ
 266  คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงสร้างบริหารงานโรงเรียนวัดทุ่งยายชี (เพิ่มเติม) ครั้งที่ ๒  ๑๐ มิ.ย. ๒๕๕๘  นางสาวพิกุล สุขบูรณ์
 267  คำสั่ง ให้ข้าราชการครูเดินทางไปราชการ (ประกวดสวนสนามลูกเสือ – เนตรนารี)  ๑๑ มิ.ย. ๒๕๕๘  นายเอกชัย พละศักดิ์
 268  คำสั่ง ให้ข้าราชการครูเดินทางไปราชการ (การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการสร้างเครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบอัตนัยหรือเขียนตอบตามแนวทางการทดสอบระดับ  ๑๑ มิ.ย. ๒๕๕๘  นางสุขจิตต์ พิกุลทอง
 269  คำสั่ง ให้ข้าราชการครูเดินทางไปราชการ (การอบรมหลักสูตร การพัฒนาความรู้ความเข้าใจเชิงเศรษฐศาสตร์และเศรษฐกิจอาเซียน)  ๑๑ มิ.ย. ๒๕๕๘  นายไพริน ขำยะบุญ
 270  คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง  ๑๒ มิ.ย. ๒๕๕๘  นายปานเทพ ภักดีอุทธรณ์
 271  คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานนิเทศการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๘  ๑๕ มิ.ย. ๒๕๕๘  นางสาวสุภาวรรณ พรหมเสนา
 272  คำสั่ง ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (การอบรมครูภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)  ๑๗ มิ.ย. ๒๕๕๘  นางสาวสาวินี สง่าวงศ์
 273  คำสั่ง ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (การอบรมครูภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)   ๑๘ มิ.ย. ๒๕๕๘  นางสุขจิตต์ พิกุลทอง
 274  คำสั่งให้ข้าราชการครูเดินทางไปราชการ (เรื่อง การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การพัฒนาความรู้ความเข้าใจในการสร้างวินัยด้านการเงิน”)  ๑๘ มิ.ย. ๒๕๕๘  นางสาวพรรณี ลายประดิษฐ์
 275  คำสั่ง ให้ข้าราชการครูเดินทางไปราชการ (เข้าร่วมประกวดสวนสนาม ระดับจังหวัด)  ๑๙ มิ.ย. ๒๕๕๘  นายวินัย กาวนอก
 276  คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการฝึกซ้อมลูกเสือ – เนตรนารี ร่วมประกวดขบวนสวนสนามระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘  ๑๙ มิ.ย. ๒๕๕๘  นายเอกชัย พละศักดิ์
 277  คำสั่ง แต่งตั้งครูเวรรักษาสถานที่ราชการเวลากลางวัน  ๒๗ พ.ค. ๒๕๕๘  นายปริญญา ผดุงกิจ
 278  คำสั่ง แต่งตั้งครูเวรรักษาสถานที่ราชการเวลากลางคืน  ๒๗ พ.ค. ๒๕๕๘  นายปริญญา ผดุงกิจ
 279  คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ BBL   ๒๘ พ.ค. ๒๕๕๘  นางธนพร ไทยานุสร
 280  คำสั่ง การแต่งตั้งคณะกรรมการการตรวจกรุ๊ปเลือดนักเรียน  ๒๘ พ.ค. ๒๕๕๘  นางสาวพิกุล สุขบูรณ์
 281  คำสั่ง โครงการพัฒนาครูผู้สอนในโรงเรียนจัดการเรียนร่วม  ๒๘ พ.ค. ๒๕๕๘  นางธนพร ไทยานุสรและนางดวงนภา สินวิสูตร
 282  คำสั่งแก้ไขคำสั่ง แต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู  ๑๙ มิ.ย.๒๕๕๘  นางสาวพรรณี ลายประดิษฐ์
 283  คำสั่ง การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง  ๒๒ มิ.ย. ๒๕๕๘  นางธนพร ไทยานุสร
 284  คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการรั้วสดใสห่างไกลยาเสพติดตามแนววิถีพุทธ  ๒๒ มิ.ย.๒๕๕๘  นายไพริน ขำยะบุญ
 285  คำสั่ง ให้ข้าราชการครูเดินทางไปราชการ (แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการรั้วสดใสห่างไกลยาเสพติดตามแนววิถีพุทธ )  ๒๔ มิ.ย.๒๕๕๘  นายไพริน ขำยะบุญ
 286  คำสั่ง ให้ข้าราชการครูเดินทางไปราชการ (อบรมครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เข้าฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ)  ๒๔ มิ.ย.๒๕๕๘  นางสาวสุพัชตา มันทิกะ
 287  คำสั่ง ให้ข้าราชการครูเดินทางไปราชการ (โครงการสัมมนาเครือข่ายครูผู้สอนวิชาการสหกรณ์ในโรงเรียน)   ๒๔ มิ.ย.๒๕๕๘  นางสาวสุพัชตา มันทิกะ
 288  คำสั่ง ให้ข้าราชการครูเดินทางไปราชการ (อบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด)  ๒๕ มิ.ย.๒๕๕๘  นางสุขจิตต์ พิกุลทอง
 289  คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ  ๒๕ มิ.ย.๒๕๕๘  นางสุขจิตต์ พิกุลทอง
 290  คำสั่ง ให้ข้าราชการครูเดินทางไปราชการ (การอบรมปฏิบัติการการยกระดับคุณภาพผู้เรียนสู่ความพร้อมเพียงในการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) เรื่อง การแก้ปัญหา   ๒๙ มิ.ย.๒๕๕๘  นางสุขจิตต์ พิกุลทอง
 291  คำสั่ง แก้ไขคำสั่งและแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มให้ดำรงตำแหน่งครู  ๑ ก.ค. ๒๕๕๘  นายปริญญา ผดุงกิจ
 292  คำสั่ง แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอยู่เวรรักษาสถานที่ราชการเวลากลางวัน  ๑ ก.ค. ๒๕๕๘  นายปริญญา ผดุงกิจ
 293  คำสั่ง แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอยู่เวรรักษาสถานที่ราชการเวลากลางคืน   ๑ ก.ค. ๒๕๕๘  นายปริญญา ผดุงกิจ
 294  คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแฟ้มองค์ประกอบโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ  ๕ ก.ค. ๒๕๕๘  นางธนพร ไทยานุสร
 295  คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘  ๖ ก.ค. ๒๕๕๘  นายไพริน ขำยะบุญ
 296  คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงสร้างบริหารงานโรงเรียนวัดทุ่งยายชี  ๗ ก.ค. ๒๕๕๘  นางสาวพรรณี ลายประดิษฐ์
 297  คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ๗ ก.ค. ๒๕๕๘  นายไพริน ขำยะบุญ
 298  คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการการดูแลโรงเพาะเห็ด  ๗ ก.ค. ๒๕๕๘  นายไพริน ขำยะบุญ
 299  คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมมือปราบน้อยตามรอยลูกน้ำ  ๗ ก.ค. ๒๕๕๘  นางธนพร ไทยานุสร
 300  คำสั่ง การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการทุ่งยายชีไร้พุง  ๘ ก.ค. ๒๕๕๘  นางธนพร ไทยานุสร
 301  คำสั่ง แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่เพิ่มเติ่ม (ครูสุพัชตา,ครูณัฐกฤตา)  ๑๐ ก.ค. ๒๕๕๘  นางสาวสาวินี สง่าวงศ์
 302  คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการกิจกรรมวันภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2558  ๑๓ ก.ค. ๒๕๕๘  นางนัฐกฤตา ชิงรัมย์
303  คำสั่ง ให้ข้าราชการครูเดินทางไปราชการ (การประชุมการจัดทำแผนกลยุทธ์จุดเน้นที่ ๓ การจัดการเรียนการสอนอาชีพ)  ๑๓ ก.ค. ๒๕๕๘  นางสาวพิกุล สุขบูรณ์
304  คำสั่ง การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมใส่สระตรวจ  ๑๔ ก.ค. ๒๕๕๘  นางดวงนภา สินวิสูตร
 305  คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินการสอบกลางภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ ๑๖ ก.ค. ๒๕๕๘  นางสุขจิตต์ พิกุลทอง
306  คำสั่ง เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ๑๗ ก.ค. ๒๕๕๘  นายปริญญา ผดุงกิจ
307  คำสั่ง เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ และให้ลูกจ้างได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษ  ๑๕  ก.ค. ๒๕๕๘  นายปริญญา ผดุงกิจ
308  คำสั่ง การประชุมชี้แจงการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของข้าราชการ พ.ศ.๒๕๕๘   ๑๗ ก.ค. ๒๕๕๘  นายปริญญา ผดุงกิจ
309  คำสั่ง ให้ข้าราชการครูเดินทางไปราชการ (ขอเชิญอบรมเชิญปฏิบัติการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน)   ๑๗ ก.ค. ๒๕๕๘  นายปริญญา ผดุงกิจ
310  คำสั่ง ให้ข้าราชการครู (โครงการจัดกิจกรรมขับเคลื่อนสภานักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒)   ๑๗ ก.ค. ๒๕๕๘  นายปริญญา ผดุงกิจ
309  คำสั่ง การสอบกลางภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓  ๑๗ ก.ค. ๒๕๕๘  นางสุขจิตต์ พิกุลทอง
311  คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบสนับสนุนการบริหารจัดการ (SMSS : School Management Support System)  ๒๑ ก.ค. ๒๕๕๘  นายปริญญา ผดุงกิจ
312  คำสั่ง แต่งตั้งบุคลากรรับผิดชอบโครงการทรูปลูกปัญญา  ๒๑ ก.ค. ๒๕๕๘  นายเอกชัย  พละศักดิ์
313  คำสั่ง ให้ข้าราชการครูเดินทางไปราชการ (การอบรมปฏิบัติการครูปฐมวัยโครงการพัฒนาการเรียนการสอนปฐมวัยปีงบประมาณ ๒๕๕๘)  ๒๑ ก.ค. ๒๕๕๘  นางสาวพรรณี ลายประดิษฐ์
314  คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมรองรับการประเมินคุณภาพภายใน  ๒๒ ก.ค. ๒๕๕๘  นายไพริน ขำยะบุญ
315  คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘  ๒๒ ก.ค. ๒๕๕๘  นายไพริน ขำยะบุญ
316  คำสั่ง ให้ข้าราชการครูเดินทางไปราชการ (เชิญประชุมและดำเนินการจัดซื้อในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีทางอิเล็คทรอนิกส์ (e-GP)  ๒๒ ก.ค. ๒๕๕๘  นางดวงนภา  สินวิสูตร
317  คำสั่ง ให้ข้าราชการครูเดินทางไปราชการ (การอบรมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้ระบบอนไลน์ข้อสอบ PISA สู่การประเมินในโรงเรียน)  ๒๔ ก.ค. ๒๕๕๘  นางสาวสุพัชตา  มันทิกะ
318  คำสั่ง ให้ข้าราชการครูเดินทางไปราชการ (การอบรมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูภาษาไทยและครูบรรณารักษ์สู่ศตวรรษที่ ๒๑)  ๒๘ ก.ค. ๒๕๕๘   นางสุขจิตต์ พิกุลทอง
319  คำสั่ง ให้ข้าราชการครูเดินทางไปราชการ (รับมอบหนังสือและสื่อการเรียนการสอนตามโครงการการจัดหาหนังสือและสื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (เพิ่มเติม)  ๒๘ ก.ค. ๒๕๕๘  นางสาวนิตติยา พรหมเสนา
320  คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการการทดสอบการอ่านเขียนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6  ๒๔ ก.ค. ๒๕๕๘  นางสุขจิตต์ พิกุลทอง
321  คำสั่ง การแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการยิ้มสวย ฟันใส  ๒๗ ก.ค. ๒๕๕๘  นางธนพร ไทยานุสร
322  คำสั่ง แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอยู่เวรรักษาสถานที่ราชการ(กลางวัน)  ๒๗ ก.ค. ๒๕๕๘  นายปริญญา ผดุงกิจ
323  คำสั่ง แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอยู่เวรรักษาสถานที่ราชการ(กลางคืน)  ๒๗ ก.ค. ๒๕๕๘  นายปริญญา ผดุงกิจ
324  คำสั่ง ให้ข้าราชการครูเดินทางไปราชการ (การอบรมโครงงานคุณธรรม จิตอาสา )  ๔ ส.ค. ๒๕๕๘  นายไพริน ขำยะบุญ
325  คำสั่ง การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูแนะแนวโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  ๕ ส.ค. ๒๕๕๘  นายปริญญา ผดุงกิจ
326  คำสั่ง ให้ข้าราชการครูเดินทางไปราชการ (การอบรมครูปฐมวัยและระดับประถมศึกษา)  ๕ ส.ค. ๒๕๕๘  นางสาวพรรณี ลายประดิษฐ์
327  คำสั่ง ให้ข้าราชการครูเดินทางไปราชการ (อบรมการใช้งานในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 3)  ๕ ส.ค. ๒๕๕๘  นางสาวพรรณี ลายประดิษฐ์
328 คำสั่ง ให้ข้าราชการครูเดินทางไปราชการ (การอบรมครูปฐมวัยและระดับประถมศึกษา)  ๕ ส.ค. ๒๕๕๘  นางธนพร ไทยานุสร
329 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการต้อนรับการประชุมผู้บริหารสัญจร  ๑๐ ส.ค. ๒๕๕๘  นางสาวสุพัชตา มันทิกะ
330  คำสั่ง การแต่งตั้งคณะกรรมการ สุ่ม ตรวจสารเสพติด  ๑๔ ส.ค. ๒๕๕๘  นางธนพร ไทยานุสร
331  คำสั่ง ให้ข้าราชการครูเดินทางไปราชการ (โครงการสร้างสรรค์สื่อประชาธิปไตย การเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ กิจกรรมพัฒนาการศึกษาด้านการส่งเสริมพลเมือง)  ๑๖ ส.ค. ๒๕๕๘  นายไพริน ขำยะบุญ
332  คำสั่ง ให้ข้าราชการครูเดินทางไปราชการ (การอบรมครูผู้สอนเพื่อเสริมสร้างทักษะการจัดการเรียนรู้สู่ ศตวรรษที่ ๒๑)  ๑๘ ส.ค. ๒๕๕๘  นายเอกชัย พละศักดิ์
334  คำสั่ง ให้ข้าราชการครูเดินทางไปราชการ (การอบรมการใช้โปรแกรมสถานศึกษาสำหรับประถมศึกษา (School MIS)  ๑๙ ส.ค. ๒๕๕๘  นายเอกชัย พละศักดิ์
335  คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำแผนกลยุทธ์และปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙  ๑๘ ส.ค. ๒๕๕๘  นายเอกชัย พละศักดิ์
336  คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการอ่านการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ ครั้งที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๘  ๑๙ ส.ค. ๒๕๕๘  นางสุขจิตต์ พิกุลทอง
337  คำสั่ง ให้ข้าราชการครูเดินทางไปราชการ (ขอความอนุเคราะห์วิทยากร)  ๒๕ ส.ค. ๒๕๕๘  นายปริญญา ผดุงกิจ
338  คำสั่ง ให้ข้าราชการครูเดินทางไปราชการ (ขอเชิญเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการยุวทูตสืบสาน ตามรอยพ่อ รักษ์สิ่งแวดล้อม (๒๕๕๘)  ๒๕ ส.ค. ๒๕๕๘  นายปริญญา ผดุงกิจ
339  คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการต้อนรับคณะศึกษาดูงานศูนย์เครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา  ๒๗ ส.ค. ๒๕๕๘   นายปริญญา ผดุงกิจ
340  คำสั่ง แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอยู่เวรรักษาสถานที่ราชการ(กลางวัน)  ๒๘ ส.ค. ๒๕๕๘   นายปริญญา ผดุงกิจ
341  คำสั่ง แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอยู่เวรรักษาสถานที่ราชการ(กลางคืน)  ๒๘ ส.ค. ๒๕๕๘   นายปริญญา ผดุงกิจ
342  คำสั่ง ให้ข้าราชการครูเดินทางไปราชการ (แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการศึกษาดูงาน )  ๒ ก.ย. ๒๕๕๗  นายปริญญา ผดุงกิจ
343  คำสั่ง ให้ข้าราชการครูเดินทางไปราชการ (ขอตัวไปราชการ)   ๒ ก.ย. ๒๕๕๗  นางสาวนิตติยา พรหมเสนา
344  คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558  ๗ ก.ย. ๒๕๕๘  นางสุขจิตต์ พิกุลทอง
345  คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการกิจกรรม (Big Cleaning Week)  ๗ ก.ย. ๒๕๕๘  นางธนพร ไทยานุสร
346  คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรม สุ่ม ตรวจ หาสารเสพติดแบบตลับคู่  ๘ ก.ย. ๒๕๕๘  นางธนพร ไทยานุสร
347  คำสั่ง ให้ข้าราชการครูเดินทางไปราชการ (การพานักเรียนไปแข่งขัน “สพฐ-เอ.พี.ฮอนด้า วิ่ง ๓๑ ขา สามัคคี ปีที่ ๑๑” )  ๘ ก.ย. ๒๕๕๘  นางสาวพรรณี ลายประดิษฐ์
348  คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองแผนกลยุทธ์และปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙  ๑๑ ก.ย. ๒๕๕๘  นายเอกชัย พละศักดิ์
349  คำสั่ง ให้ข้าราชการครูเดินทางไปราชการ (ขอความอนุเคราะห์ขอนักเรียนเพื่อมาร่วมงานทอดผ้าป่าสามัคคีประจำเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘)  ๑๑ ก.ย. ๒๕๕๘  นายไพริน ขำยะบุญ
350  คำสั่ง ให้ข้าราชการครูเดินทางไปราชการ (การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือหลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด)  ๑๑ ก.ย. ๒๕๕๘  นายวินัย กาวนอก
351  คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองและพิจารณาผลการปฏิบัติงาน  ๑๔ ก.ย. ๒๕๕๘  นายปริญญา ผดุงกิจ
352  คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการปลูกมันสำปะหลัง  ๑๑ ก.ย. ๒๕๕๘  นายปานเทพ ภักดีอุทธรณ์
353  คำสั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้  ๑๕ ก.ย. ๒๕๕๘  นายปริญญา ผดุงกิจ
354  คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินโครงการโรงเรียนสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข  ๒๒ ก.ย. ๒๕๕๘  นางธนพร ไทยานุสร
355  คำสั่ง แต่งตั้งคณกรรมการ ตรวจรับงานจ้าง ผู้ควบคุมงานการปรับปรุงอาคารบ้านพักครูแบบองค์การ  ๑๗ ก.ย. ๒๕๕๘  นางดวงนภา สินวิสูตร
356  คำสั่ง ให้ข้าราชการครูเดินทางไปราชการ (การประชุมปฏิบัติการพัฒนาผู้บริหารโครงการขยายผลโครงการนักธุรกิจน้อย)  ๒๓ ก.ย. ๒๕๕๘  นางสาวพรรณี ลายประดิษฐ์
357  คำสั่ง ให้ข้าราชการครูเดินทางไปราชการ (การอนุมัติเงินงบประมานร่ายจ่ายประจำปี ๒๕๕๘  ๒๔ ก.ย. ๒๕๕๘  นางสาวพรรณี ลายประดิษฐ์
358  คำสั่ง ให้ข้าราชการครูเดินทางไปราชการ (อบรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน  ๒๔ ก.ย. ๒๕๕๘  นางสาวสาวินี สง่าวงศ์
359  คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบประเมินการอ่านการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑   ๒๘ ก.ย. ๒๕๕๘  นางสาวสาวินี สง่าวงศ์
360  คำสั่ง แต่งตั้งข้าราชการครู ครูอัตราจ้าง และนักการภารโรง อยู่เวรรักษาสถานที่ราชการเวลากลางวัน  ๒๙ ก.ย. ๒๕๕๘  นายปริญญา ผดุงกิจ
361  คำสั่ง แต่งตั้งข้าราชการครู ครูอัตราจ้าง และนักการภารโรง อยู่เวรรักษาสถานที่ราชการเวลากลางคืน  ๒๙ ก.ย. ๒๕๕๘  นายปริญญา ผดุงกิจ
362  คำสั่ง ไปราชการอบรมนักธุรกิจน้อย  ๒๘ ก.ย. ๒๕๕๘  นางสุขจิตต์ พิกุลทอง
363  คำสั่ง ไปราชการประชุมผู้บริหารเขตคุณภาพที่ ๑๖  ๖ ต.ค. ๒๕๕๘  นางสุขจิตต์ พิกุลทอง
364  ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๘
365  แต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู (ครูวินัยและครูณัฐกฤตา)  ๖ ต.ค. ๒๕๕๘  นายวินัย กาวนอก และ นางสาวณัฐกฤตา ชิงรัมย์
366  แต่งตั้งข้าราชการครู ครูอัตราจ้าง และนักการภารโรง อยู่เวรรักษาสถานที่ราชการเวลากลางวัน  ๒๗ ต.ค. ๒๕๕๘  นายปริญญา ผดุงกิจ
367  แต่งตั้งข้าราชการครู ครูอัตราจ้าง และนักการภารโรง อยู่เวรรักษาสถานที่ราชการเวลากลางคืน  ๒๗ ต.ค. ๒๕๕๘  นายปริญญา ผดุงกิจ
368  มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการแทน  ๒ พ.ย. ๒๕๕๘  นางสาวสาวินี สง่าวงศ์
369  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมค่ายวิทย์-คณิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘  ๒๘ ต.ค. ๒๕๕๘  นางสาวพิกุล สุขบูรณ์
370  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘  ๒๘ ต.ค. ๒๕๕๘  นายปริญญา ผดุงกิจ
371  แต่งตั้งคณะกรรมการร่วมงานกฐินวัดทุ่งยายชี  ๒๙ ต.ค. ๒๕๕๘  นางสาวสาวินี สง่าวงศ์
372  คำสั่งไปราชการครูประชุมโรงเรียนบ้านหนองปรือกันยาง  ๒ พ.ย. ๒๕๕๘  นางสาวสาวินี สง่าวงศ์
373  คำสั่งไปราชการแข่งขันวิชาการโรงเรียนบ้านหนองปรือกันยาง  ๒ พ.ย. ๒๕๕๘  นางสาวสาวินี สง่าวงศ์
374  แต่งตั้งบุคลากรรับผิดชอบยานพาหนะของโรงเรียน  ๓ พ.ย. ๒๕๕๘  นางสาวพิกุล สุขบูรณ์
375 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานตามโครงสร้างบริหารงานโรงเรียนวัดทุ่งยายชี ภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘  ๓ พ.ย. ๒๕๕๘  นางสาวพิกุล สุขบูรณ์
376  แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจรับพัสดุ (อาหารกลางวัน)  ๒ พ.ย. ๒๕๕๘  นางสาวสาวินี สง่าวงศ์
377  แต่งตั้งคณะกรรมการทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อพัฒนาการศึกษา  ๕ พ.ย. ๒๕๕๘  นางดวงนภา  สินวิสูตร
378  ให้ข้าราชการครูเดินทางไปราชการ  ๙ พ.ย. ๒๕๕๘  นางสาวสาวินี สง่าวงศ์
379  ให้ข้าราชการครูเดินทางไปราชการ  ๙ พ.ย. ๒๕๕๘  นางสาวสาวินี สง่าวงศ์
380  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง(เพิ่มเติม)  ๑๐  พ.ย. ๒๕๕๘  นางธนพร  ไทยานุสร
381  ให้ข้าราชการครูเดินทางไปราชการ  ๙ พ.ย. ๒๕๕๘  นางสาวสาวินี สง่าวงศ์
382  แต่งตั้งบุคลากรรับผิดชอบกิจกรรมอ่านเขียนเรียนรู้ ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑-๓  ๑๑  พ.ย. ๒๕๕๘   นางธนพร  ไทยานุสร
383  ขออนุญาตจัดกิจกรรมนักธรรมน้อย  ๑๑  พ.ย. ๒๕๕๘  นายไพริน  ขำยะบุญ
384  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานนิเทศการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๘   ๑๐  พ.ย. ๒๕๕๘  นางสาวณัฐกฤตา  ชิงรัมย์
385  ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าสอบธรรมศึกษา   ๑๑  พ.ย. ๒๕๕๘  นายไพริน  ขำยะบุญ
386  ให้ข้าราชการครูเดินทางไปราชการ  ๑๑  พ.ย. ๒๕๕๘  นายวินัย  กาวนอก
387  คำสั่ง ให้ข้าราชการครูเดินทางไปราชการ  ๑๒  พ.ย. ๒๕๕๘  นายไพริน  ขำยะบุญ
388  คำสั่ง ให้ข้าราชการครูเดินทางไปราชการ  ๑๒  พ.ย. ๒๕๕๘  นางสาวสาวินี สง่าวงศ์
389  คำสั่ง ให้ข้าราชการครูเดินทางไปราชการ  ๑๖  พ.ย. ๒๕๕๘  นางสาวสาวินี สง่าวงศ์
390  คำสั่ง เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการยกระดับผลคะแนนการทดสอบระดับชาติของ ๕ กลุ่มสาระ ประจำปรการศึกษา ๒๕๕๘  ๑๖  พ.ย. ๒๕๕๘  นางดวงนภา  สินวิสูตร
391  คำสั่ง ให้ข้าราชการครูเดินทางไปราชการ   ๑๖  พ.ย. ๒๕๕๘  นางสาวสาวินี สง่าวงศ์
392  คำสั่ง ให้ข้าราชการครูเดินทางไปราชการ   ๑๖  พ.ย. ๒๕๕๘  นางสาวสาวินี สง่าวงศ์
393  คำสั่ง ให้ข้าราชการครูเดินทางไปราชการ  ๑๗  พ.ย. ๒๕๕๘  นายวินัย  กาวนอกนางดวงนภา  สินวิสูตรนางสาวสุพัชตา  มันทิกะ
394  คำสั่ง ให้ข้าราชการครูเดินทางไปราชการ  ๑๗  พ.ย. ๒๕๕๘  นางสาวปวีณา ยอดเพชร
395  คำสั่ง ให้ข้าราชการครูเดินทางไปราชการ  ๑๗  พ.ย. ๒๕๕๘  นายปริญญา  ผดุงกิจนางดวงนภา สินวิสูตรนางสาวพิกุล สุขบูรณ์นางสาววรรณนิภา คำมณี
396  คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดูแลโรงเพาะเห็ด  ๓ พ.ย. ๒๕๕๘  นางดวงนภา  สินวิสูตร
397  คำสั่ง การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานถวายราชสดุดี วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่๖  ๑๘ พ.ย. ๒๕๕๘  นางสุขจิตต์  พิกุลทอง
398  คำสั่ง การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘  ๑๙ พ.ย. ๒๕๕๘  นายไพริน  ขำยะบุญ
399  คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินการทดสอบการอ่านการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ ครั้งที่ ๔  ๒๔ พ.ย. ๒๕๕๘  นางสาวสาวินี สง่าวงศ์
400  คำสั่ง ให้ข้าราชการครูเดินทางไปราชการ  ๒๕ พ.ย. ๒๕๕๘  นางสาวสาวินี สง่าวงศ์
401  คำสั่ง ให้ข้าราชการครูเดินทางไปราชการ  ๒๕ พ.ย. ๒๕๕๘   นางสาวสาวินี สง่าวงศ์
402  บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้  ๒ พ.ย. ๒๕๕๘  นางสาวมินตา  เชื้อวงค์
403  คำสั่ง ให้ข้าราชการครูเดินทางไปราชการ  ๓๐ พ.ย. ๒๕๕๘  นางสาวสาวินี สง่าวงศ์
404  คำสั่ง แต่งตั้งข้าราชการครู ครูอัตราจ้าง และนักการภารโรง อยู่เวรรักษาสถานที่ราชการเวลากลางวัน  ๓๐ พ.ย. ๒๕๕๘  นายปริญญา  ผดุงกิจ
404  คำสัง แต่งตั้งข้าราชการครู ครูอัตราจ้าง และนักการภารโรง อยู่เวรรักษาสถานที่ราชการเวลากลางคืน  ๓๐ พ.ย. ๒๕๕๘  นายปริญญา  ผดุงกิจ
406  คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการฝึกซ้อมกีฬาอนุบาล “ปฐมวัยเกมส์ ครั้งที่ ๔”  ๒ ธ.ค. ๒๕๕๘  นางสาวปวีณา  ยอดเพชร
407  คำสั่ง ให้ข้าราชการครูเดินทางไปราชการ  ๙ ธ.ค. ๒๕๕๘  นางสาวสาวินี สง่าวงศ์
408  คำสั่ง ให้ข้าราชการครูเดินทางไปราชกร   ๙ ธ.ค. ๒๕๕๘  นางสาวสาวินี สง่าวงศ์
409  คำสั่ง ให้ข้าราชการครูเดินทางไปราชการ  ๙ ธ.ค. ๒๕๕๘   นางสาวสาวินี สง่าวงศ์
410  คำสั่ง ให้ข้าราชการครูเดินทางไปราชการ  ๑๑ ธ.ค. ๒๕๕๘  นางสาวสาวินี สง่าวงศ์
411  คำสั่ง ให้ข้าราชการครูเดินทางไปราชการ  ๑๑ ธ.ค. ๒๕๕๘  นางสาวสาวินี สง่าวงศ์
412  คำสั่ง ให้ข้าราชการครูเดินทางไปราชการ  ๑๑ ธ.ค. ๒๕๕๘  นางสาวสาวินี สง่าวงศ์
413  คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานนิเทศการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๘(เพิ่มเติม)  ๑๙ ธ.ค. ๒๕๕๘  นางสาวณัฐกฤตา  ชิงรัมย์
414  คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมกรเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม  ๘ ธ.ค. ๒๕๕๘  นางสาวปวีณา  ยอดเพชร
415 คำสั่ง ให้ข้าราชการครูเดินทางไปราชการ  ๑๘ ธ.ค. ๒๕๕๘  นางสาวสาวินี สง่าวงศ์
416   คำสั่ง ให้ข้าราชการครูเดินทางไปราชการ  ๑๘ ธ.ค. ๒๕๕๘   นางสาวสาวินี สง่าวงศ์
417  คำสั่ง ให้ข้าราขการครูเดินทางไปราชการ  ๒๒ ธ.ค. ๒๕๕๘   นางสาวสาวินี สง่าวงศ์
418  คำสั่ง ให้ข้าราชการครูเดินทางไปราชการ  ๑๗ ธ.ค. ๒๕๕๘   นางสาวสาวินี สง่าวงศ์
419  คำสั่ง แต่งตั้งกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ คณะกรรมการตรวจการจ้างและคุมงาน สำหรับการก่อสร้างอาคารเรียน สปช. ๑๐๕/๒๙ ปรับปรุง ๒ ชั้น ๔ ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง บันได ๒ ข้าง (๓๐.๒๒.๒๓.๐๔) โดยวิธีพิเศษ ๑๗ ธ.ค. ๒๕๕๘ นางดวงนภา  สินวิสูตร
420  คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมทาสีกำแพง  ๒๑ ธ.ค. ๒๕๕๘  นายปริญญา  ผดุงกิจ
421  คำสั่งขออนุญาตแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย  ๘ ธ.ค. ๒๕๕๘  นายปริญญา  ผดุงกิจ
422  คำสั่งขออนุญาตแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย   ๑๑ ธ.ค. ๒๕๕๘   นายปริญญา  ผดุงกิจ
423  คำสั่ง แต่งตั้งข้าราชการครู ครูอัตราจ้า และนักการภารโรง อยู่เวรรักษาสถานที่ราชการเวลากลางวัน   ๒๘ ธ.ค. ๒๕๕๘  นายปริญญา  ผดุงกิจ
424  คำสั่ง แต่งตั้งข้าราชการครู ครูอัตราจ้า และนักการภารโรง อยู่เวรรักษาสถานที่ราชการเวลากลางคืน  ๒๘ ธ.ค. ๒๕๕๘  นายปริญญา  ผดุงกิจ
425  คำสั่ง ขออนุญาตแต่งตั้งข้าราชการอยู่เวรรับ-ส่งนักเรียนประจำวัน  ๒๘ ธ.ค. ๒๕๕๘  นายปริญญา  ผดุงกิจ
426  คำสั่ง แต่งตั้งกรรมการการจัดการแข่งขันกีฬาสีและกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ  ๒๘ ธ.ค. ๒๕๕๘  นายไพริน  ขำยะบุญ
427  คำสั่ง ขออนุญาตแต่งตั้งคณะกรรมการคุมสอบ Per O-net ปีการศึกษา ๒๕๕๘  ๔ มกราคม ๒๕๕๙  นางสุขจิตต์ พิกุลทอง
428  คำสั่ง ขออนุญาตแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินการสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓  ๕ มกราคม  ๒๕๕๙  นางสุขจิตต์ พิกุลทอง
429  คำสั่ง ให้ข้าราชการครูเดินทางไปราชการ  ๕ มกราคม ๒๕๕๙  นางดวงนภา  สินวิสูตรนายปริญญา  ผดุงกิจนางสาวมินตา  เชื้อวงค์
430  คำสัง ให้ข้าราชการครูเดินทางไปราชการ  ๕ มกราคม ๒๕๕๙  นายเอกชัย  พละศักดิ์
431  คำสั่ง ให้ข้าราชการครูเดินทางไปราชการ  ๑๒ มกราคม ๒๕๕๙  นายปริญญา  ผดุงกิจ
432  คำสั่ง ใหข้าราชการครูเดินทางไปราชการ  ๑๒ มกราคม ๒๕๕๙  นางสาวสาวินี  สง่าวงศ์
433  คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมจิบน้ำชายามเช้า  ๑๕ มกราคม  ๒๕๕๙  นายไพริน  ขำยะบุญ
433

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น