เอกสารกลุ่มงานงบประมาณ

แบบฟอร์มเขียนโครงการ

ใบเบิกค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการ ใหม่

ขั้นตอนการขอจัดซื้อ-จัดจ้างทช.

แบบฟอร์มการยืมพัสดุ

ธรรมนูญโรงเรียนวัดทุ่งยายชี

แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาคู่มือประจำโรงเรียนประจำมาตรฐานและตัวบ่งชี้

บทสรุป สมศ.รอบ3

ตารางวิเคราะห์มาตรฐานรับสมศรอบ4ประกันภายในโรงเรียนวัดทุ่งยายชี18ธ.ค.57

ผลการประเมินสมศรอบ3ในแผ่นซีใดี11ม.ค.58

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (ขั้นพื้นฐาน)

ฟอร์มกิจกรรม

สรุปการประเมินห้องเรียนคุณภาพประจำเดือน  มกราคม  2558

มาตรฐานภายในสถานศึกษา

แบบฟอร์มขอยืมเงินทำกิจกรรม

ใบสำคัญรับเงิน ใหม่

 ตัวอย่างการเขียนรายงานแต่ละมาตรฐานในปี  2556 ในการจัดทำรายงานประจำปี

ขออนุมัติยืมเงิน ใหม่

แบบฟอร์มขออนุญาตใช้รถยนต์ราชการ

ฟอร์มการจัดซื้อจัดจ้าง

สัญญายืมเงิน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น