หัวหน้ากลุ่มบริหารของโรงเรียน

หัวหน้ากลุ่มบริหาร

๑.  นายปริญญา   ผดุงกิจ  วุฒิการศึกษาสูงสุด  ครุศาสตรบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา  โทรศัพท์  ๐๘๑ – ๔๔๔ – ๒๕๓๔  E-mail  illadin_man@hotmail.com รับผิดชอบกลุ่มบริหารงานบุคคล

๒.  นางสุขจิตต์   พิกุลทอง วุฒิการศึกษาสูงสุด  ครุศาสตรบัณฑิต สาขาการประถมศึกษา  โทรศัพท์  ๐๘๖ – ๑๑๑ – ๙๗๖๑  E-mail  sukkajit_s1@hotmail.com รับผิดชอบกลุ่มบริหารวิชาการ

๓.  นางสาวปัทมพร  อู่ทอง  วุฒิการศึกษาสูงสุด   ศึกษาศาตรมหาบัณฑิต  สาขาบริหารการศึกษา  โทรศัพท์  ๐๘๔ – ๔๕๘ – ๓๗๒๕    E-mail lanyachan@hotmail.com  รับผิดชอบกลุ่ม

บริหารงบประมาณ

๔.  นายปานเทพ   ภักดิ์ดีอุทธรณ์    วุฒิการศึกษาสูงสุด ครุศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาการประถมศึกษา  โทรศัพท์  ๐๘๑ – ๓๔๑ – ๔๒๙๒  E-mail  panthep_s1@hotmail.com รับผิดชอบกลุ่มบริหารทั่วไป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น