นายสมภพ ดวงชอุ่ม

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งยายชี

หน้า

ปัจฉิม 61_๑๙๐๔๐๔_0036

กลุ่มบริหารงานบุคคล  นายปริญญา  ผดุงกิจ  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล

จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

โดย  นายสมภพ  ดวงชอุ่ม  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งยายชี  เป็นประธานในพิธี

วันที่  ๒๘ มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒

ณ  อาคารอเนกประสงค์

Read the rest of this entry »

c3d6e5536506b11a5d564cae2cb3eefac_14960132_๑๙๐๔๐๔_0104

คณะครูโรงเรียนวัดทุ่งยายชี และคณะกรรมการสถานศึกษาร่วมกันต้อนรับ

ท่านผู้อำนวยการสมภพ ดวงชอุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งยายชีและคณะ

วันที่ ๖  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒

ณ  ตลาดร้อยล้านทุ่งยายชี

Read the rest of this entry »

S__60686385

การสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( NT: National Test)

โดย

นางดวงนภา  สินวิสูตร  และ  นางสาวมินตา  เชื้อวงค์

ร่วมเป็นกรรมการในการประเมินในครั้งนี้

วันที่ ๖  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒

ณ  โรงเรียนบ้านอ่างเตย

Read the rest of this entry »

ค่ายดนตรีไทย 2561_๑๙๐๔๐๔_0062

กลุ่มสาระศิลปะ  นายรังสรรค์  วรรณพิรุณ  หัวหน้ากลุ่มสาระศิลปะ

จัดกิจกรรมค่ายดนตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

โดย  นายปานเทพ  ภักดีอุทธรณ์

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งยายชี  เป็นประธานในพิธี

วันที่  ๒๒  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๒

ณ  อาคารอเนกประสงค์

Read the rest of this entry »

นิทรรศการเลือกตั้ง_๑๙๐๔๐๔_0132

กลุ่มบริหารงานบุคคล  นายปริญญา  ผดุงกิจ  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล

จัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน

วันที่  ๑  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒

ณ  อาคารอเนกประสงค์

Read the rest of this entry »

S__60686387

การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

โดย

นางสาวมินตา  เชื้อวงค์

เข้าร่วมเป็นกรรมการในการประเมินครั้งนี้

วันที่  ๑๕  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๒

ณ  โรงเรียนวัดเทพนาราม

Read the rest of this entry »

กีฬาอำเภอ 2562_๑๙๐๔๐๔_0057

กีฬาอำเภอท่าตะเกียบ ประจำปี ๒๕๖๒

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดทุ่งยายชีเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

วันที่ ๑๔  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๒

ณ สนามกีฬาหน้าอำเภอท่าตะเกียบ

Read the rest of this entry »

quest

quest

quest