นายสมภพ ดวงชอุ่ม

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งยายชี

หน้า

ผ้าป่าอนุบาล_๑๙๐๒๒๖_0064

กิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคี ระดมทรัพยากร สร้างอาคารอเนกประสงค์อนุบาล

ประจำปี ๒๕๖๒

วันที่  ๒๖  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๒

Read the rest of this entry »

20190205_๑๙๐๒๐๘_0017

กลุ่มบริหารงานบุคคล  นายปริญญา  ผดุงกิจ  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล

จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

วันที่  ๘  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๑

ณ ห้องประชุมธารน้ำใจ

Read the rest of this entry »

20190205_๑๙๐๒๐๘_0013

กลุ่มอำนวยการ  นางสาวสุพัชตา  มันทิกะ หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

จัดประชุมประจำเดือนธันวาคม

โดย นายปานเทพ  ภักดีอุทธรณ์

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งยายชี

เป็นประธานในการประชุม

วันที่ ๒๕ ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑

ณ ห้องประชุมธารน้ำใจ

Read the rest of this entry »

วันเด็ก 2562_๑๙๐๑๒๔_0297

นายเอกชัย  พละศักดิ์

จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒

โดย  ท่านกำนันทวี  สาธุชาติ   เป็นประธาน

วันที่ ๑๑  มกราคม ๒๕๖๒

ณ  ลานอเนกประสงค์โรงเรียนวัดทุ่งยายชี

Read the rest of this entry »

S__57196572

นิเทศการเรียนการสอนคุณครูมินตา  เชื้อวงค์

วิชาภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๓

โดย  นางสาวสุพัชตา  มันทิกะ  เป็นผู้นิเทศ

วันที่  ๑๘  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑

Read the rest of this entry »

x'mas 18_๑๙๐๑๒๔_0297

นางสาวภารดี  ชนะชัยรุ่งกมล หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส ปาร์ตี้ (Christmas Party) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

โดย  นายปานเทพ  ภักดีอุทธรณ์

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งยายชี เป็นประธาน

วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๑

ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนวัดทุ่งยายชี

Read the rest of this entry »

ตักบาตร ร.9_๑๘๑๒๑๑_0076

กิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพในหลวง รัชกาลที่ ๙

วันพ่อแห่งชาติ และวันชาติไทย

วันที่  ๔  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑

ณ  ลานอเนกประสงค์โรงเรียนวัดทุ่งยายชี

Read the rest of this entry »

quest

quest

quest